Bảng công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 30/11/2016

STT Mã Hồ Sơ Hành Chính Thông tin hồ sơ  
Thời gian tiếp nhận Thời gian hẹn trả kết quả Trạng thái kết quả giải quyết
 
Ghi chú
1 pla32288 29/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
. pla32289 29/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
3 pla32290 29/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
4 pla32291 29/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
5 pla32293 29/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
6 pla32294 29/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
7 pla32295 29/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
8 pla32296 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
9 pla32297 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
10 pla32298 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
11 pla32299 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
12 pla32300 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
13 pla32301 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
14 pla32302 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
15 pla32303 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
16 pla32304 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
17 pla32305 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
18 pla32306 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
19 pla32307 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
20 pla32308 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
21 pla32309 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
22 pla32310 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
24 pla32312 30/11/2016 2/12/2016 Đang xử lý  
25 pla32313 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
26 pla32314 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
27 pla32315 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
28 pla32316 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
29 pla32317 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
30 pla32318 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
31 pla32319 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
32 pla32320 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
33 pla32321 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
34 pla32322 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
35 pla32323 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
36 pla32324 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
37 pla32325 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
38 pla32326 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
39 pla32327 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
40 pla32328 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
41 pla32329 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
42 pla32330 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
43 pla32331 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
44 pla32332 30/11/2016 30/11/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
45 pla32333 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
46 pla32334 30/11/2016 1/12/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
47 pla32335 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
48 pla32336 30/11/2016 1/12/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
49 pla32337 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
50 pla32338 30/11/2016 1/12/2016 Đã nhận kết quả  
51 pla32339 30/11/2016 1/12/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
52 pla32340 30/11/2016 8/12/2016 Đang xử lý  
53 pla32341 30/11/2016 1/12/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  
54 pla32342 30/11/2016 30/11/2016 Đã nhận kết quả  
55 pla32343 30/11/2016 3/12/2016 Đang xử lý  
56 pla32344 30/11/2016 1/12/2016 Đã gửi kết quả về bộ phận một cửa  

Thực hiện: 

Nguyễn Quý Long

Viết bình luận

Xem thêm tin tức