Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Lịch phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn phường Phúc La
Về việc tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013
Thông báo tổ chức thực tập đối với công chức nguồn tại các phường thuộc quận giai đoạn 2013 - 2014 09/05/2014
Thông báo v/v nghỉ làm việc ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014 28/04/2014
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013

Trang