Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn về phòng chống dịch Covid-19 28/07/2020
Công điện khẩn chỉ đạo phòng chống COVID-19 của UBND Thành phố Hà Nội 26/07/2020
Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác năm 2019
Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác năm 2019
Quyết toán chi đầu tư phát triển năm 2019
Quyết toán chi ngân sách phường năm 2019
Quyết toán thu ngân sách phường năm 2019
Biểu số 116 Bảng cân đổi quyết toán ngân sách phường năm 2019
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách phường Phúc La năm 2019 25/06/2020
Thông báo về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách của phường Phúc La năm 2019 27/06/2020
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 20/06/2017
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 27/11/2015
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 73 năm nhày thương binh liệt sỹ 13/07/2020
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 20/11/2018
Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" 11/07/2019
Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019
Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 14/07/2020
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 07/08/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 07/08/2019

Trang