Lễ hội và di tích lịch sử

Thực hiện chính sách Tín ngưỡng - Tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, UBND phường Phúc La luôn chủ động...