Kế hoach Hưởng ứng cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu