Hoạt động KP, TDP

Ngày 18/11/2018, Tổ dân phố 13  tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận...

Ngày 15/11/2018,Tổ dân phố số 1 tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc...

Thực hiện kế hoạch của UBND và UB MTTQ phường Phúc La, trong ngày 11/11/2018, các tổ dân phố số 12, và tổ dân phố số 15 tổ chức “ Ngày...

Ngày11/11/2018, các tổ dân phố 10+11 tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt...

  Thực hiện kế hoạch của UBND và UB MTTQ phường Phúc La, trong ngày 12/11/2018, các tổ dân phố số 7 tổ chức “...

Ngày 11/11/2018, Tổ dân phố 18  tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận...

Ngày 11/11/2018, Tổ dân phố 19  tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận...

Ngày 11/11/2018, Tổ dân phố 16  tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận...

Trang