Thông báo nghỉ Ngày Quốc khánh (02/9) năm 2019 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Phúc La