Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Phucla LĐTBXH 70: Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 Phucla LĐTBXH 69: Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 phucla LĐTBXH 68:Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 phucla DT02: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 phucla DT01: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 phucla ĐCĐT12: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 phucla NV10: Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 phucla NV09: Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 phucla NV 08: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 phucla NV07: "Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã" Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 phucla NV06: Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 phucla NV05: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 phucla NV04: "Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 phucla NV03: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 phucla NV02: Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang