Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” của UBND thành phố Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Thực hiện Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND quận Hà Đông về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận Hà Đông; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/01/2020  về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2020, UBND phường Phúc La xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi trên địa bàn phường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ đất đai, nước, không khí, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường… nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và công dân trên địa bàn phường nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

- Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam ngày 9/11 trên địa bàn phường năm 2020.

2. Yêu cầu:

Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng:

Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường Phúc La.

2. Hình thức dự thi:

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến, trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn.

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi của Ban tổ chức cuộc thi Thành phố.

3. Nội dung thi:

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất đai, nước, không khí, và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường…

4. Thời gian tham gia dự thi:

Thời gian tham gia dự thi được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi của Ban tổ chức cuộc thi Thành phố.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Quý II/2020:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch triển khai cuộc thi đến các bộ phận chuyên môn, mời các đoàn thể phường tham gia.

- Tuyên truyền, phổ biến, thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường; Đăng tải thông tin cuộc thi trên trang thông tin điện tử phường, Đài truyền thanh (qua hệ thống loa truyền thanh phường).

2. Quý III/2020:

- Tháng 7/2020 phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường.

- Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, đoàn thể phường triển khai cuộc thi tại đơn vị theo đúng Thể lệ.

- Triển khai cuộc thi tại địa phương.

3. Quý IV/2020:

- Các cá nhân tại đơn vị, bộ phận chuyên môn tiếp tục tham gia cuộc thi;

- Gửi bài thi đến Ban tổ chức cuộc thi (dự kiến trong tháng 10/2020).

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  1. 1.     Bộ phận Tư pháp :

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, đoàn thể phường liên quan tham mưu cho UBND phường xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch. Tham mưu UBND phường lựa chọn bài thi gửi Ban tổ chức cuộc thi.

- Hướng dẫn triển khai cuộc thi tại các bộ phận chuyên môn, đơn vị liên quan tham gia dự thi theo đúng thể lệ của cuộc thi.

2. Bộ phận Địa chính-Xây dựng đô thị và môi trường:

Chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ,

 công chức tại bộ phận mình tham gia Cuộc thi có bài dự thi gửi Ban tổ chức cuộc thi.

3. Bộ phận Văn hóa – Thông tin và Đài truyền thanh:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân tham gia cuộc thi.

Đăng tải trên trang thông tin điện tử phường; bố trí thời lượng truyền thanh phù hợp tuyên truyền trước, trong, sau cuộc thi các nội dung: Kế hoạch cuộc thi, thể lệ cuộc thi, các văn bản hướng dẫn triển khai cuộc thi; cách thức tham gia cuộc thi.

4. Các tổ dân phố và các nhà trường:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia cuộc thi;

Trường THCS Văn Yên phối hợp với bộ phận Tư pháp phường tổ chức, hướng dẫn cho học sinh từ đủ 14 tuổi và nhân dân tham gia cuộc thi.

Tổng hợp báo cáo đánh giá việc triển khai cuộc thi đối với học sinh từ 14 tuổi tham gia gửi bài thi đến Ban tổ chức quận (qua cơ quan thường trực cuộc thi).

5. Bộ phận Tài chính - Kế toán phường:

Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai cuộc thi theo quy định.

6. Trưởng các bộ phận chuyên môn phường:

Cử người tham gia cuộc thi có bài thi gửi Ban tổ chức cuộc thi. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận mình tham gia cuộc thi.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể :

Hướng dẫn, động viên hội viên và tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tại địa phương tích cực tham gia cuộc thi.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch; yêu cầu trưởng các bộ phận chuyên môn của phường, các trường học, tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND phường(qua Bộ phận Tư pháp) để tổng hợp báo cáo./.

Lĩnh vực: 

  • Pháp luật

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Xem thêm văn bản